Ο Δήμος Βριλησσίων ανακοινώνει ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων, με την υπ’ αριθ. 175/2017 (ΑΔΑ: 674ΜΩ9Ρ-Μ9Γ) Απόφασή της, ενέκρινε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο:

 

«Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων»
προεκτιμώμενης αμοιβής 214.077,43 € (πλέον Φ.Π.Α.),


σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, του Ν. 3316/2005 και την εγκεκριμένη με την υπ’ αριθ. 303/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βριλησσίων, Προκήρυξη του Διαγωνισμού,


στο Μελετητικό Γραφείο Μ. ΑΦΤΙΑΣ - Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΥΔΡΟΝΟΜΗ»


που συγκέντρωσε την μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (U) ήτοι 95,86 μονάδες και υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με το αρ. 22 παρ. 22.2 της Προκήρυξης της μελέτης.»

 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων (αριθ. 175/2017 - ΑΔΑ:674ΜΩ9Ρ-Μ9Γ): 
"Ανάθεση της μελέτης «Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων»"

Designed and Developed by