Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο

Κατόπιν αιτήσεως έως τις 15/09/2019 στο Αρμόδιο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων από 110 έως 115 του Ν. 4611/2019 οι οφειλέτες του Δήμου έχουν δικαίωμα κατόπιν αιτήσεώς τους έως 15/09/2019 να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να καταβάλουν με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:
1. Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό(100%).
2. Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό.(80%).
3. Αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή
κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό.(70%)
4. Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72)δόσεις με απαλλαγή
κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό.(60%)
5. Αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100)δόσεις με απαλλαγή
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό.(50%)
Επίσης μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
- τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή
- έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
- δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.
α) Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς,
η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.
β) Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει
υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.
Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Σας επισημαίνουμε ότι για τις οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, το τμήμα που είναι αρμόδιο για την είσπραξη των οφειλών δύναται να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα κατά την κείμενη νομοθεσία διοικητικά, αναγκαστικά, διασφαλιστικά και λοιπά μέτρα (άρθρο 167 του Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ)

 

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

asxolikh

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018