ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Στον ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ σεβόμαστε απόλυτα τους συναλλασσόμενους με το Δήμο και τους δημότες της πόλης μας και ανάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητά μας. Για όλες τις υπηρεσίες μας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων- ο υπεύθυνος φορέας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας – είναι  ο ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.

Στον ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, έχοντας ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών μας, θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε τόσο για τις πρακτικές μας όσο και για τις επιλογές καθώς και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Ο Δήμος Βριλησσίων επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ιδιωτών στις ακόλουθες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και υπό τους τιθέμενους σε αυτή όρους και προϋποθέσεις:

 • Για την ενημέρωσή τους σχετικά με υπηρεσίες, έργα και δραστηριότητες του Δήμου κατόπιν συγκατάθεσής τους (στοιχείο α, παρ. 1, άρθρο 6, ΓΚΠΔ),
 • Για την διεκπεραίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους δημότες του, καθώς και για την ορθή και σύννομη εκτέλεση των μεταξύ τους συμβάσεων (στοιχείο β, παρ. 1, άρθρο 6, ΓΚΠΔ),
 • Για τη συμμόρφωσή του στις έννομες υποχρεώσεις του προς το κράτος (στοιχείο γ, παρ. 1, άρθρο 6, ΓΚΠΔ),
 • Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του προς το δημόσιο συμφέρον ή/και σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της δημόσιας λειτουργίας του ή/και από άλλα απορρέοντα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματά του ως δημόσια αρχή (στοιχείο ε, παρ. 1, άρθρο 6, ΓΚΠΔ),
 • Για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του όπως η προστασία προσώπων και αγαθών (στοιχείο στ, παρ. 1, άρθρο 6, ΓΚΠΔ).
 • Για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων προσώπων που είναι σωματικά ή νομικά ανίκανα να δώσουν τη συγκατάθεσή τους (στοιχείο γ, παρ. 2, άρθρο 9, ΓΚΠΔ).
 •  

Γενικοί σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ιδιωτών είναι:

 • Η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου ως δημόσια αρχή
 • Η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος
 • Η ενημέρωση των δημοτών
 • Η εξυπηρέτηση των δημοτών σε κάθε είδους δημοτική υπηρεσία
 • Η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου απέναντι στα συμβαλλόμενα με αυτόν φυσικά πρόσωπα
 • Η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του Δήμου απέναντι στο κράτος
 • Η προστασία της δημοτικής περιουσίας

 

Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, τα φυσικά πρόσωπα που κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας και του ιστοτόπου https://vrilissia.gr και μπορεί να οδηγήσει στην γνώση ή εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Ενδεικτικά τέτοιες πληροφορίες είναι το Ονοματεπώνυμο, το Email, η Ηλικία, το Επίπεδο εκπαίδευσης, η Εργασιακή κατάσταση, το Είδος απασχόλησης, το  Ετήσιο εισόδημα (προαιρετική συμπλήρωση), ο Αριθμός μελών νοικοκυριού και το φύλο αυτών και ειδικά όσον αφορά τη συλλογή αιτήσεων εθελοντών η Ομάδα Αίματος, η ιδιότητα του δότη μυελού των οστών, η κατοχή διπλώματος οδήγησης και η ύπαρξη γνώσεων πρώτων βοηθειών/χρήσης απινιδωτή. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώριση ή οργάνωση η διάρθρωση, η αποθήκευση η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών η χρήση η κοινολόγηση με διαβίβαση η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρα 4 παρ. 1&2 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί δεν αφορούν σε καμία περίπτωση ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως αυτές εξειδικεύονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία (με εξαίρεση την ομάδα αίματος ειδικά για τον ανωτέρω σκοπό της παροχής στοιχείων εκ μέρους εθελοντών) ή τη σεξουαλική συμπεριφορά του υποκειμένου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί δεν αφορούν σε ποινικές καταδίκες, αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφαλείας.

Όταν επισκέπτεστε λοιπόν τον ιστότοπό μας για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ» ή επιθυμείτε να λάβετε κάποια από τις υπηρεσίες μας, αναγκαστικά και για το σκοπό παροχής των υπηρεσιών μας και μόνο, συλλέγουμε επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα. Οι ενέργειες αυτές γίνονται είτε υπό το ανωτέρω γενικό νομοθετικό πλαίσιο, είτε επ’ευκαιρία της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης προς εξυπηρέτησή σας και παροχή υπηρεσιών, είτε μόνο κατόπιν δικής σας συναίνεσης και μέσα στο αυστηρό πλαίσιο εκτέλεσης της υπηρεσίας που σας παρέχουμε. Ρητά σας δηλώνουμε ότι τηρούμε τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και σας εγγυόμαστε ότι τα διαχειριζόμαστε με τον πλέον ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος διαρροής τους ή καταστροφής τους.

 1. Οι αρχές μας και οι αξίες μας
 • Σεβόμαστε απόλυτα τους πολίτες μας και ανάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, σε προτεραιότητα της εταιρείας μας.
 • Εφαρμόζουμε πλήρη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για νόμιμους, θεμιτούς, σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς.
 • Διαχειριζόμαστε όλες τις πληροφορίες των πολιτών μας ως εμπιστευτικές, εφαρμόζοντας κάθε απαραίτητο και οργανωτικό μέσο για την προστασία τους.
 • Δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός αν αυτό επιτρέπεται από τον νόμο ή από τη μεταξύ μας συμβατική σχέση.
 • Εν γένει τηρούμε στο έπακρο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας, που απορρέουν από αυτήν, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

 

 1. Ποιοι είμαστε

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την έννοια του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ με ΑΦΜ: 090160342/ Δ.Ο.Υ Χολαργού (στο εξής ο «Φορέας», «εμείς», «εμάς», «μας»), με έδρα τα Βριλήσσια  Αττικής Τηλέφωνο: +30 2132050500 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Είναι σημαντικό τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή. Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε το συντομότερο δυνατόν για αλλαγές σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η σχέση σας μαζί μας.

 1. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών μας μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας με τίτλο  «ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ» αλλά και σε κάθε επικοινωνία σας μαζί μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Τα προσωπικά σας στοιχεία (σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή) για την επιβεβαίωσή σας ως αιτούμενος/η την εθελοντική προσφορά σας στο Δήμο Βριλησσίων (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, e-mail, Διεύθυνση Κατοικίας).
 • Τον τομέα εθελοντικής δράσης στον οποίο επιθυμείτε να συμμετέχετε/προσφέρετε (Πολιτισμό, Αθλητισμό, Κοινωνική Πρόνοια, Πολιτική Προστασία, Περιβάλλον, Ζώα Συντροφιάς)
 • Στοιχεία που αφορούν την υγεία του αιτούντος εθελοντή και είναι απαραίτητα να είναι γνωστά στο Δήμο, εφόσον ανακύψει οποιοδήποτε ζήτημα υγείας στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης (ομάδα αίματος, ιδιότητα ή μη δότη μυελού των οστών)
 • Στοιχεία που αφορούν στην ύπαρξη προσόντων που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο εθελοντικής Προσφοράς (Κατοχή ή μη διπλώματος οδήγησης, Παρακολούθηση ή μη πιστοποιημένων σεμιναρίων πρώτων βοηθειών/χρήσης απινιδωτή) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και για στατιστική επεξεργασία.
 • Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ» που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, συλλέγονται αυτόματα δεδομένα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση ΙΡ και τα cookies, τα οποία διαθέτει ο ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ως πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο.
 1. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ως κατωτέρω:

 • Όταν επισκέπτεσθε στον ιστότοπό μας την ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ», υποβάλλετε τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία διατηρούμε προκειμένου να γνωρίζουμε και να επιλέγουμε ποιοι πολίτες/αιτούντες θα συμμετέχουν σε εθελοντικές ομάδες του Δήμου Βριλησσίων.
 • Υπηρεσίες ενημέρωσης από το Δήμο Βριλησσίων, εφόσον το επιθυμείτε.
 1. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΑΣ Γιατί;

Με τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, e-mail, Διεύθυνση Κατοικίας) καταγράφουμε τους πολίτες που ενδιαφέρονται να γίνουν εθελοντές στο Δήμο μας.

Με τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο και email), σας στέλνουμε ενημερωτικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο στο πλαίσιο της συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς όσο και γενικά για δράσεις/νέα του Δήμου.

Με τα στοιχεία (Δ/νση, email) ταυτοποιούμε τον κάθε πολίτη σας ως αιτούντα να προφέρει εθελοντικά στο Δήμο.

Για να γνωρίζουμε ποιοι και πόσοι πολίτες και ανά περιοχή/γειτονιά του Δήμου μας ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντικά.

-Για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις υπηρεσίες μας, πχ ενημερώσεις/νέα του Δήμου κλπ,

-Αυτές οι πληροφορίες στέλνονται μόνο με την συγκατάθεσή σας.

Με τα στοιχεία που αφορούν τον τομέα εθελοντικής δράσης στον οποίο επιθυμείτε να συμμετέχετε/προσφέρετε (Πολιτισμό, Αθλητισμό, Κοινωνική Πρόνοια, Πολιτική Προστασία, Περιβάλλον, Ζώα Συντροφιάς), καταγράφεται ο τομέας/τομείς ενδιαφέροντος καθενός αιτούντα

Με τα στοιχεία που αφορούν στην ύπαρξη προσόντων που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο εθελοντικής Προσφοράς (Κατοχή ή μη διπλώματος οδήγησης, Παρακολούθηση ή μη πιστοποιημένων σεμιναρίων πρώτων βοηθειών/χρήσης απινιδωτή) καταγράφονται σημαντικά προσόντα του αιτούντα εθελοντή.

Για να γνωρίζουμε πόσα άτομα μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά ανά τομέα δράσης, τα πρόσθετα προσόντα των αιτούντων και να μπορεί να γίνει η κατανομή των αιτούντων, ενώ παράλληλα τηρούνται και στατιστικά στοιχεία ανά τομέα δραστηριότητας.

 

Με τα στοιχεία που αφορούν την υγεία του αιτούντος εθελοντή και είναι απαραίτητα να είναι γνωστά στο Δήμο (ομάδα αίματος, ιδιότητα ή μη δότη μυελού των οστών) ενημερωνόμαστε για προηγούμενη διάθεση προσφοράς στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και για στοιχεία, που μπορεί να είναι χρήσιμα εφόσον προκύψει έκτακτη ανάγκη στο πλαίσιο της εθελοντικής προσφοράς Για να τελεί σε γνώση ο Δήμος δεδομένων του αιτούντα εθελοντή, έτσι ώστε σε οποιοδήποτε έκτακτο-επείγον περιστατικό να είναι άμεσα διαθέσιμα τα συγκεκριμένα στοιχεία από τον Δήμο ως φορέα υλοποίησης εθελοντικών δράσεων

Όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ»  συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία που μας παρέχετε εντός των πλαισίων εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε ήδη γνωστοποιήσει με την εγγραφή σας και σύμφωνα πάντα με την συναίνεση που μας έχετε παράσχει, κατά την εγγραφή, ενημερώνοντάς σας για τις υπηρεσίες μας. Μπορεί επίσης να κάνουμε χρήση αυτών των δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και τις τεχνικές πληροφορίες που αντλούμε από την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, από δική σας τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω φόρμας επικοινωνίας

α) μόνο στο πλαίσιο του σκοπού της προώθησης και της ανάπτυξης του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη  δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων  εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του  έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας. (υποπερίπτ. 6 της περίπτ. ε' της παρ. Ι του άρθρου 75 του ν. 3463/10)

β) στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή τη δίωξη της κατάχρησης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα μας

γ) αν υποχρεωθούμε νομίμως από φορέα κρατικής εξουσίας όπως για παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης οδηγίας ή μιας δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών, καθώς και

δ) για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας, καθώς και για νομική μας υπεράσπιση.

 1. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα στοιχεία που αφορούν στο ονοματεπώνυμό, email, στοιχεία μελών οικογένειας, μορφωτικό επίπεδο κλπ προκειμένου:

 • Να ταυτοποιούμε τους αιτούντες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε εθελοντικές ομάδες.
 • Να προβούμε σε στατιστική ανάλυσή τους και σε τελική επιλογή και κατανομή των αιτούντων σε εθελοντικές ομάδες ανά τομέα δράσης.
 • Για να σας ειδοποιούμε για την επιλογή σας ή μη σε εθελοντική/ες ομάδα/ες καθώς και για σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις σε ό,τι αφορά την πόλη μας.
 • Για την επικοινωνία σας μαζί μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο πλαίσιο της προώθησης του εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο αλλά και την ορθή χρήση των υπηρεσιών μας, όπως ενδεικτικά για απαντήσεις σε ερωτήσεις, παράπονα ή διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα.

Εφόσον εσείς ολοκληρώστε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ» από την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας και μόνο στα πλαίσια του σκοπού, δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για να σας προωθούμε υπηρεσίες/νέα του Δήμου μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και οποιωνδήποτε άλλων  κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας.

 

 1. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή / και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο.

 1. Πως διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων;

Ο Δήμος Βριλησσίων προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση επεξεργασίας, διαγραφής, αλλοίωσης ή άλλης χρήσης αυτών, εφαρμόζει συγκεκριμένες εσωτερικές πολιτικές συμμόρφωσης ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους  ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα συνεχίζονται οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως η λειτουργία των εθελοντικών ομάδων/δράσεων εκ μέρους του Δήμου. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για όσο διάστημα επιτρέπει ο νόμος, η μεταξύ ή όταν έχουμε την συγκατάθεσή σας για περαιτέρω επικοινωνία μας.

Από τη στιγμή που θα μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Δήμο Βριλησσίων (με mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου) τα δεδομένα θα διαγράφονται εντός ευλόγου διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μήνα.

Στη συνέχεια και εφόσον επιθυμείτε την διαγραφή τους [αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο 10] αυτές οι πληροφορίες καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας, σε συμμόρφωση με την πολιτική του Δήμου μας, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει ανωτέρω, ή για την κάλυψη των νομικών ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης Αρχής.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε ενημέρωση αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Ειδικότερα έχετε:

 • Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων (όπως η παρούσα ανακοίνωση-δήλωση)
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε για εσάς
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, ή να σταματήσουμε την επεξεργασία ή τη συλλογή τους.
 • Το δικαίωμα να διακόψετε την αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και να αποσύρετε τη συναίνεσή/συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία που βασίζεται στη συναίνεσή/συγκατάθεσή ανά πάσα στιγμή.
 • Το δικαίωμα καταγγελίας στον ρυθμιστή προστασίας δεδομένων σας – στην Ελλάδα, στην Αρχή Προστασίας των Δεδομένων http://www.dpa.gr/

Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, με τον τρόπο που αναγράφεται στην στην παράγραφο 11  «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» .

Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Γι' αυτό σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή μη διστάσετε να μας ζητήσετε τη διόρθωση ή την συμπλήρωσή τους.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της στατιστικής επεξεργασίας, (β) αυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα (γ) ή επιβάλλεται από τον νόμο.

Για τους σκοπούς της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ή της αντίρρησης, μια απλή κοινοποίηση αυτών μας αρκεί. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας μας.

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτής της ιστοσελίδας ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους  τους  άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

 

 1. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέλουμε πάντα να ακούμε τους δημότες και τους συναλλασσόμενους με το Δήμο μας (ειδικά εάν αισθάνεστε ότι σας έχουμε αμελήσει ή θα μπορούσαμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα).

Αν εσείς:

 • Έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση / ενημέρωση.
 • Θα θέλατε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας.
 • Θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας όπως περιγράφεται παραπάνω ή έχετε να κάνετε μια καταγγελία.

Σας παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Δήμο Βριλησσίων (info@vrilissia.gr), που θα χαρεί να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις που έχετε και για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικά με την πολιτική, που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας είτε ταχυδρομικώς στα στοιχεία επικοινωνίας που παραθέτουμε ακολούθως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ανωτέρω διεύθυνση ή αν θέλετε, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση: Δημητρίου Βερνάρδου αριθ. 23- ΤΚ 15235- Βριλήσσια.

Στο βαθμό που οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάζουν την συγκατάθεση που χορηγείται από εσάς, θα σας ενημερώνουμε εν προκειμένω χωριστά.

Κατόπιν των ανωτέρω, δηλώνω ότι δίνω την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεση μου στο Δήμο Βριλησσίων όπως συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά τροποποιούνται.

 

Δηλώνω ότι διάβασα και κατανόησα όλα τα παραπάνω κι έχω λάβει ενημέρωση από τον Φορέα (Δήμο Βριλησσίων):

1)για τα δικαιώματά μου σε σχέση με την ανάκληση, εναντίωση, διόρθωση ή καταστροφή των προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή,

2) πως ο Δήμος Βριλησσίων συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά μου δεδομένα με τη χρήση κάθε διαθέσιμου μέσου: τηλεφωνική επικοινωνία, διαδικτύου, e-mail, sms, επιστολές μέσω ταχυδρομείου, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί μου ώστε να με πληροφορήσει, ειδοποιήσει περί υπηρεσιών, δράσεων και ενημερωτικών προγραμμάτων που οργανώνει,

3) πως η Υπηρεσία και μόνον επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μέσω του προσωπικού της

4) πως είμαι άνω των 18 ετών ή πως είμαι αυτός/η που έχει τη γονική μέριμνα του κάτω των 18 ετών παιδιού που επωφελείται από τις υπηρεσίες του Δήμου

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560