Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Βριλησσίων

Προκήρυξη υποψηφίων των κομμάτων για τις Ευρωεκλογές για όλη την Επικράτεια

Για την εκλογή των είκοσι ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα της 9ης Ιουνίου 2024, ανακηρύχθηκαν οι κατωτέρω υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για ολόκληρη την Επικράτεια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έξι (6) ατόμων πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι έως 120 ώρες μηνιαίως) και τριών (3) ατόμων καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την εκτέλεση των πολιτιστικών προγραμμάτων διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, (ωρομίσθιοι έως 120 ώρες μηνιαίως) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες περιόδου 2023 -2024.

Πρόσληψη τριών ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και ενός ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,  τριών (3) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες της πυρασφάλειας.

Πρόσληψη ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023-2024

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ,  εκτιμώμενης αξίας δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων πενήντα ευρώ (2.850.000,00 €).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “άνω των ορίων” με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2024 ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2024

ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “άνω των ορίων” με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.238.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 297.240,00 € ήτοι σύνολο προϋπολογισμού 1.535.740,00 €

Η σύμβαση χρηματοδοτείται με το ποσόν των 1.393.800,00 ευρώ από πόρους του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7430/2021/17-3-2023 Απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ) με την οποία εντάχθηκε η προμήθεια στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» και με το ποσόν των 141.940,00 ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός RFQ 261182).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού, οι σχετικές απαιτήσεις και τα λοιπά στοιχεία για την εκτέλεση της προμήθειας καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 15736/6-11-2023 διακήρυξη διαγωνισμού.

Το συνημμένο πλήρες τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 23PROC013743475.

πλήρες τεύχος διακήρυξης

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του σχ. κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Βριλησσίων

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Βριλησσίων.

περίληψη

Aπόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 του Δήμου Βριλησσίων

Aπόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 του Δήμου Βριλησσίων.

απόφαση πρωτοδικείου

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑIΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα, βάσει προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης (%).

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 367.600,00 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 88.224,00€ ήτοι σύνολο δαπάνης  455.824,00€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός 243188) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 31/10/2023 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 14591/13-10-2023 διακήρυξη διαγωνισμού.

Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 23PROC013607850.

προκήρυξη

περίληψη διακήρυξης

Πλήρες Τεύχος

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560