Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου στο πάρκο 'Μίκης Θεοδωράκης'

έγκριση Οικονομικής Επιτροπής

όροι διακήρυξης

περίληψη διακήρυξης

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑIΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 425.350,00€ πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 102.084,00€ ήτοι σύνολο δαπάνης  527.434,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός 171414) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 12496/13-9-2022 διακήρυξη διαγωνισμού.

Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 22PROC011258116.

τεύχος διακήρυξης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 100.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 24.000,00€ ήτοι σύνολο δαπάνης 124.000,00€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός 171401) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.
Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 12537/13-09-2022 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 22PROC011232794.

πλήρες τεύχος διακήρυξης

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ.   Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.  

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 145.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 34.800,00  €, ήτοι σύνολο δαπάνης 179.800,00 €
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός 163220) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.
 
Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 11983/30-08-2022 διακήρυξη διαγωνισμού.
 
Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με ΑΔΑΜ:22PROC011181359.
 
 
 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Προσκαλούμε όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Δήμο Βριλησσίων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψή τους στη Νομική Υπηρεσία (Γραφείο Δικηγόρου) του Δήμου Βριλησσίων να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση μίας (1) θέσεως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας επαναληπτικής ανακοίνωσης- πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.vrilissia.gr).

επαναλητική ανακοίνωση

αίτηση

υπεύθυνη δήλωση

 

Ματαίωση διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου

Γνωστοποιούμε τη ματαίωση διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022

Για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτική, Φανερή, προφορική δημοπρασία για την εκποίηση του συλλεγόμενου ανακυκλώσιμου χαρτιού του Δήμου Βριλησσίων (λευκό χαρτί χρησιμοποιημένο, χαρτικά διάφορα, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί συσκευασίας, χαρτόνι και γενικά πάσης φύσεως χαρτί).

Περίληψη διακήρυξης

Aπόφαση ΟΙΚ 113

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560