Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου κυλικείου στο πάρκο ΄Μ.Θεοδωράκης'

ΑΟΕ επαναληπτική δημοπρασία

Όροι διακήρυξης

Περίληψη διακήρυξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Προσκαλούμε όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Δήμο Βριλησσίων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψή τους στη Νομική Υπηρεσία (Γραφείο Δικηγόρου) του Δήμου Βριλησσίων να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση μίας (1) θέσεως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης- πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.vrilissia.gr).

ανακοίνωση - πρόσκληση

αίτηση 1

υπεύθυνη δήλωση 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

H υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή στην Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη της Αναλήψεως του Κυρίου που θα πραγματοποιηθεί στα διοικητικά όρια του Δήμου μας ορίζεται από Παρασκευή 6 Μαΐου έως Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 και ώρα από 08:00 έως 13:00.

ανακοίνωση

αίτηση

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ (ΗΟΟK LIFT) ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 179.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 42.960,00€, ήτοι σύνολο δαπάνης 221.960,00 €
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός 159019) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00.
Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5540/11-04-2022 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με ΑΔΑΜ: 22PROC010407497.

πλήρες τεύχος διακήρυξης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 208.849,68 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 50.123,92 € ήτοι σύνολο δαπάνης 258.973,60 €.
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωδικός ΣΑ: Ε2751.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ενάριθ. έργου: 2019ΣΕ27510063).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α: 3 «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και Προώθηση Οικιακής κομποστοποίησης» της πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 14, με βάση την απόφαση ένταξης με αριθμ. πρωτ.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5249/22-6-2020 (ΑΔΑ ΨΤ2346ΜΤΛΡ-ΕΟΑ) ως τροποποιήθηκε με την ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 441/17-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΘ3Ν46ΜΤΛΡ-ΡΝΑ) απόφαση, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" και έχει λάβει κωδικό MIS 5002119. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Άξονας Προτεραιότητας 14 – Ταμείο Συνοχής) με ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός 155232) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00.
Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5539/11-04-2022διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 22PROC010406994.

πλήρες τεύχος διακήρυξης

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «άνω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 240.000.00€ πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 57.600,00 €, ήτοι σύνολο δαπάνης 297.600,00 €.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 3η Μαΐου 2022 και ώρα 15:00. Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 4861/28-03-2022 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο με αριθ. πρωτ. 4861/28-03-2022 τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 22PROC010311862.
Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 29/03/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και δημοσιεύτηκε την 1η Απριλίου 2022 με αριθ. 2022/S 065-16873 4και στη συνέχεια αυθημερόν αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «22PROC010308594».

 πλήρες τεύχος διακήρυξης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»  

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ λεπτών (673.732,58 €), πλέον Φ.Π.Α. (24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 186840).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

διακήρυξη

περίληψη

οικονομική προσφορά

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την με Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2022-2023»  

Ο Δήμος Βριλησσίων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2022-2023», εκτιμώμενης αξίας ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 186834).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα η 10:00 π.μ.

περίληψη διακήρυξης

τεύχη

οικονομική προσφορά

 

 

 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560