17η/2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 08η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
 ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού -
Κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»
ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»
ΘΕΜΑ 4o: Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/16 που ορίσθηκε με την 4/2019 Α.Ο.Ε.
 ΘΕΜΑ 5ο: Σύσταση παγίας προκαταβολής Οικονομικού έτους 2019
 ΘΕΜΑ 6ο: Νομικές Υπηρεσίες-Γνωμοδότηση δικηγόρου για την εξέταση των προϋποθέσεων άσκησης ή μη περαιτέρω διαδικασιών και διοικητικών μέτρων για την επιβολή κυρώσεων μετά την αριθμ. 9/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μη χορήγησης της παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «καφετέρια – Σνακ Μπαρ, χωρίς παρασκευαστήριο» του κ. Λάγιου Στυλιανού επί της Πλ. Αναλήψεως αριθμ. 4, λόγω διαπιστωμένων παραβάσεων που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης μουσικής.
 ΘΕΜΑ 7ο: «Παροχή εντολής εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 2ο) κατά τη συζήτηση της με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ2962/5-5-2016 και ΓΑΚ 7114/2016 προσφυγής Ν.702/77 που άσκησε ο Δήμος Βριλησσίων κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και της αριθμ. 1/ΣΥΝ/1/19-1-2016 Απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α Χαλανδρίου κατά τη δικάσιμο της 7ης Μαΐου 2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο

Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης εκτός του τελευταίου
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη της επιτροπής.
Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους.

 

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Βαφειάδης Κωνσταντίνος

 

novoville banner button 3

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

asxolikh

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018