17η/2019 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 08η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
 ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού -
Κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»
ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»
ΘΕΜΑ 4o: Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/16 που ορίσθηκε με την 4/2019 Α.Ο.Ε.
 ΘΕΜΑ 5ο: Σύσταση παγίας προκαταβολής Οικονομικού έτους 2019
 ΘΕΜΑ 6ο: Νομικές Υπηρεσίες-Γνωμοδότηση δικηγόρου για την εξέταση των προϋποθέσεων άσκησης ή μη περαιτέρω διαδικασιών και διοικητικών μέτρων για την επιβολή κυρώσεων μετά την αριθμ. 9/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μη χορήγησης της παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «καφετέρια – Σνακ Μπαρ, χωρίς παρασκευαστήριο» του κ. Λάγιου Στυλιανού επί της Πλ. Αναλήψεως αριθμ. 4, λόγω διαπιστωμένων παραβάσεων που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης μουσικής.
 ΘΕΜΑ 7ο: «Παροχή εντολής εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 2ο) κατά τη συζήτηση της με Αριθμό Εισαγωγής ΠΡ2962/5-5-2016 και ΓΑΚ 7114/2016 προσφυγής Ν.702/77 που άσκησε ο Δήμος Βριλησσίων κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και της αριθμ. 1/ΣΥΝ/1/19-1-2016 Απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α Χαλανδρίου κατά τη δικάσιμο της 7ης Μαΐου 2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο

Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης εκτός του τελευταίου
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη της επιτροπής.
Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους.

 

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Βαφειάδης Κωνσταντίνος

 

Αναζητηση

your europe

youth logo 1

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018