«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ 8), ΕΤΟΥΣ 2020, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»


Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, η οποία θα δοθεί με τιμές μονάδος κατ’ είδος..
Η παρούσα σύμβαση είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016..
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (8.855,00 €), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) ποσού δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (2.125,00). Ήτοι, η συνολική εκτιμώμενη αξία της Δημόσιας Σύμβασης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των δέκα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ και είκοσι λεπτών(10.980,20 €).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 26η Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 3582/13/03/2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006430002 διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 20PROC006429608

περίληψη διακήρυξης

πλήρες τεύχος διακήρυξης

novoville banner button 3

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

asxolikh

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018