ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2024 ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2024

ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε Ευρώ

0

Τακτικά 'Εσοδα

12.117.575,00

1 (πλήν 13)

Έκτακτα Έσοδα (πλήν Επιχορηγήσεων από Επενδύσεις)

517.266,10

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

                     1.644.597,38   

31

Εισπράξεις από Δάνεια

                     3.727.914,00   

32

Εισπρακτέα Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

                     3.073.709,93   

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

                     4.815.010,70   

51

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

                     1.972.216,22   

13

Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις

4.878.368,70

 

Σύνολο Πόρων

32.746.658,03

     

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός σε Ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

7.138.174,20

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

775.643,40

62

Παροχές τρίτων

3.251.701,24

63,64,68

Φόροι - Τέλη - Λοιπά έξοδα

449.453,7

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Χρεολύσια – τόκοι δανείων )

1.297.540,65

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

879.143,40

67

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις – Δωρεές- (Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές από την τακτική επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών.- Τακτική επιχορήγηση ΝΠΔΔ΄΄ Δήμου Βριλησσίων΄΄ .(Π.Α.Ο.ΔΗ.Β-ΟΚΠΑ))

1.149.492,24

81

Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη

1.163.057,13

82

Λοιπές αποδόσεις

3.750.650,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

2.471.488,36

 

Επενδύσεις

 

71

τεχνικών έργων , προμήθειες παγίων και αγορές κτιρίων

8.236.680,58

73

Έργα

2.035.127,65

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

136.839,81

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0

9111

Αποθεματικό

11.665,67

 

Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών

 
   

32.746.658,03

 

Βριλήσσια, 29/1/2024,

Αριθ. πρωτ: 1423

Ο Προϋπολογισμός του Δήμου ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ οικονομικού έτους 2024 ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 186/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με Α.Δ.Α. ΡΤ8ΞΩ9Ρ-ΒΚΤ και επικυρώθηκε :α) με την υπ’ αρ. 1097/28-12-2023 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Βριλησσίων καθώς την

β) υπ’ αριθ. 8674/26.1.24 Απόφασή από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560