Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το δήμο και τα νομικά πρόσωπα

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (51.974,67€), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) ποσού δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (12.473,91 €), ήτοι συνολικής δαπάνης εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακόσιων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (64.448,58 €).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16037/27-09-2019 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 19PROC005629773.

ΔΙΑΚHΡYΞΗ

novoville banner button 3

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

asxolikh

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560

vrilissia.gr 2018