Πρόσκληση ΟΚΠΑ για υποβολή προσφορών για προμήθειες

Το Νομικό Πρόσωπο πρόκειται να προχωρήσει σε προμήθεια Γραφικής Ύλης, Ειδών Γραφείου, Ειδών Κουζίνας, Επίπλων Παιδικού Σταθμού όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες επισυνάπτονται.

Η προμήθειες θα εκτελεστούν με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και του Ν. 3463/2006, με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν υποχρεωτικά σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία – δ/νση – τηλέφωνο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και την ένδειξη:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ …………………………. (π.χ. γραφικής ύλης) – Υ/Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»,

μέχρι και την Τετάρτη 11.05.2016.

Επισυνάπτονται οι σχετικές Αποφάσεις του Δ.Σ. καθώς και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς.

  • Είδη Κουζίνας

  • Γραφική Ύλη

  • Είδη Γραφείου

  • Έπιπλα Παιδικού Σταθμού

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560