«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ 8), ΕΤΟΥΣ 2020, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»


Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, η οποία θα δοθεί με τιμές μονάδος κατ’ είδος..
Η παρούσα σύμβαση είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016..
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (8.855,00 €), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) ποσού δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (2.125,00). Ήτοι, η συνολική εκτιμώμενη αξία της Δημόσιας Σύμβασης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των δέκα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ και είκοσι λεπτών(10.980,20 €).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 26η Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 3582/13/03/2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006430002 διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 20PROC006429608

περίληψη διακήρυξης

πλήρες τεύχος διακήρυξης

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560