ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

Διενεργείται ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκτέλεση της ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 11.520,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) το ποσόν των 2.764,80 € ήτοι σύνολο δαπάνης 14.284,80 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα, οδός Δημ. Βερνάρδου 23, την 3η μηνός Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 7037/22-06-2020 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 20PROC006901940.

πλήρες τεύχος

περίληψη

παράρτημα 2

παράρτημα 3

παράρτημα 4

παράρτημα 5

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560