ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ   

Διενεργείται ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (CPV: 50110000-9)
 
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) .
 
Η σύμβαση έχει υποδιαιρεθεί σε πέντε (5) τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 28.200,00 €, με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) ποσού 6.768,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης 34.968,00€.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  ορίζεται η 7η μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 9662/25-08-2020διακήρυξη διαγωνισμού.  
 
Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 20PROC007217186.
 
 
 
 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560