Δημόσιος διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης εκπόνησης μελέτης

Ο Δήμος Βριλησσίων προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», προεκτιμώμενης αμοιβής 90.000,00€  (πλέον Φ.Π.Α.23%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις.

Αρ. πρωτ. : 7609 / 12 - 06 - 2015

ΑΔΑΜ : 15PROC002859501 2015-06-19

Ημερομηνία διεξαγωγής :  02-09-2015

Περιοχή μελέτης είναι η γεωγραφική περιοχή που καλύπτει ο Δήμος Βριλησσίων.

Εμβαδό Δήμου = περ. 3.700 τ.μ. – Μήκος οδικού συστήματος = περ. 85.000 μ

Βασικό αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διαχείριση και το σχεδιασμό των μέτρων και παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βιώσιμη κινητικότητα, με εκκίνηση το 2015 και χρονικό ορίζοντα 5 ετών. Το σχέδιο αυτό θα περιέχει τόσο επιχειρησιακό όσο και στρατηγικό σκέλος.

Το σχέδιο αστικής κινητικότητας θα αναφέρεται σε όλες τις συνιστώσες (υποσυστήματα) του αστικού συστήματος μεταφορών, συγκεκριμένα:

  • Οδική κυκλοφορία (διαχείριση κυκλοφορίας, σηματοδότηση, σήμανση)
  • Στάθμευση (παρά την οδό και εκτός οδού)
  • Μαζικές μεταφορές
  • Δίτροχα (μηχανοκίνητα και μη)
  • Πεζοί
  • Οδική ασφάλεια (πεζών και οχημάτων)

Η διαδικασία κατάστρωσης του σχεδίου αρθρώνεται στα ακόλουθα 3 βασικά βήματα:

(α) ανάλυση και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της αστικής κινητικότητας (μετακινήσεις, κυκλοφορία και στάθμευση για όλους τους τρόπους / μέσα μετακίνησης),

(β) επισήμανση των σχετικών προβλημάτων και αναγκών και

(γ) διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση τους με γνώμονα την διασφάλιση βιώσιμης κινητικότητας στους κατοίκους, εργαζομένους και επισκέπτες της πόλης.

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ. στοιχεία φακέλου έργου), από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Δημ. Βερνάρδου 23, 15235 Βριλήσσια, ισόγειο)  ή μέσω του ιστοτόπου μέχρι τις 25.08.2015, ημέρα Τρίτη.

Προσοχή

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς ειδικότερα παραλαμβάνεται, φέροντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, απαραιτήτως από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Δημ. Βερνάρδου 23, 15235 Βριλήσσια, ισόγειο) με δήλωσή των στοιχείων του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο ή ονομασία εταιρίας, ταχ. Διευθυνση, τηλέφωνο, φαξ) μέχρι τις 25.08.2015, ημέρα Τρίτη.

Ημερομηνία ανάρτησης : Δευτέρα 15-06-2015

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560