ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ1/2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Βριλησσίων θα διενεργήσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα «προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης»,  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ1/2008».

Αξία εργασιών 120.376,50 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. : 33.705,42 €, απρόβλεπτα: 23.112,28 €, αναθεώρηση 2.805,80€ και Φ.Π.Α. 19%34.200,00€, ήτοι συνολικής δαπάνης 214.200,00€. Το έργο θα χρηματοδοτηθείαπό Πόρους του Δήμου Βριλησσίων.

Η δημοπρασία πρόκειται να γίνει την 12η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Βριλησσίων, οδός Δημητρίου Βερνάρδου 23, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α2 τάξεως και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και οι κατά νόμο κοινοπραξίες.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το Ν.3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο. 
Για την συμμετοχή στην δημοπρασία κατατίθενται  από καθένα από τους διαγωνιζόμενους η κατά το νόμο (αρθ. 23,  Π.Δ. 609/85) εγγύηση συμμετοχής 3.544,00€, δηλαδή το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου. Η εγγύηση συμμετοχής παρέχεται  προς τον  Δήμο Βριλησσίων, κατά την παρ. 6 του αρθ. 27, του Π.Δ. 609/85.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Δημητρίου Βερνάρδου 23, Πληροφορίες κ. Αντώνογλου, τηλ.: 210 – 6871722.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την Πέμπτη 7/2/2008. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30 ΕΥΡΩ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και επαναληπτικών) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.Τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή της προσφοράς θα διατίθενται  από την υπηρεσία σφραγισμένα και αριθμημένα σε κάθε Ε.Δ.Ε. ο οποίος  υποχρεούται να προσκομίσει αυτά τα ίδια και μόνο σαν προσφορά του, επί  ποινή αποκλεισμού

Ο  Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Παπασπηλίου

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560