ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»  

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ λεπτών (673.732,58 €), πλέον Φ.Π.Α. (24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 186840).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

διακήρυξη

περίληψη

οικονομική προσφορά

 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560