ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 208.849,68 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 50.123,92 € ήτοι σύνολο δαπάνης 258.973,60 €.
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωδικός ΣΑ: Ε2751.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ενάριθ. έργου: 2019ΣΕ27510063).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α: 3 «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και Προώθηση Οικιακής κομποστοποίησης» της πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 14, με βάση την απόφαση ένταξης με αριθμ. πρωτ.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5249/22-6-2020 (ΑΔΑ ΨΤ2346ΜΤΛΡ-ΕΟΑ) ως τροποποιήθηκε με την ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 441/17-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΘ3Ν46ΜΤΛΡ-ΡΝΑ) απόφαση, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" και έχει λάβει κωδικό MIS 5002119. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Άξονας Προτεραιότητας 14 – Ταμείο Συνοχής) με ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός 155232) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00.
Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5539/11-04-2022διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 22PROC010406994.

πλήρες τεύχος διακήρυξης

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560