«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με την προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “άνω των ορίων” με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 243.548,39 και επιβαρύνεται με δαπάνη για Φ.Π.Α. (24% ) ποσού 58.451,61 €, συνεπώς η συνολική αξία ανέρχεται σε 302.00,00 €.
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κωδικός ΣΑ: Ε2751.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ενάριθ. έργου: 2022ΣΕ27510048).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 75 της Πράξης: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 - 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4063/15-04-2022 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β) και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5161697.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός 188683) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00.
Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 9772/29-6-2023 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 23PROC013006898.

προκήρυξη

πλήρες τεύχος

περίληψη

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560