Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στον ΟΚΠΑ για ασφάλιση οχήματος

Το Νομικό Πρόσωπο του Οργανισμού Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων πρόκειται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”»

2154/13.06.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

43/2018 ΑΔΣ

όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά (συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Τρίτη 19.06.2018 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – ισόγειο).

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560