Συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών ύδρευσης έτους 2018

Διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών ύδρευσης έτους 2018.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 € και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 13.920,00 €, ήτοι σύνολο 71.920,00€.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 18 τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016.

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 18PROC003254179.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27η μηνός Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560