ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 34.600,00 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 8.304,00€ ήτοι σύνολο δαπάνης 42.904,00 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Δημ. Βερνάρδου 23 την 17η μηνός Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών)
Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 17774/4-12-2018 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης (ΑΔΑΜ) 18PROC004117719.

παράρτημα 1

παράρτημα 2

παράρτημα 3

παράρτημα 4

παράρτημα 5

τεύχος διακήρυξης

 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560