Προμήθεια εξοπλισμού για κάδους συλλογής σύμμεικτων

 Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 34.615,00 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 8.307,60€ ήτοι σύνολο δαπάνης 42.922,60€
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Δημ. Βερνάρδου 23 την 25η μηνός Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών)
Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 10053/14-6-2019 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης (ΑΔΑΜ) 19PROC005119097.

περίληψη διακήρυξης

παράρτημα 2

παράρτημα 3

παράρτημα 4

παράρτημα 5

Πλήρες τεύχος

 

 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560