Προμήθεια καυσίμων έτους 2020 για τον δήμο και τα νομικά πρόσωπα

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 499.968,60 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 119.992,46 € ήτοι σύνολο δαπάνης 619.961,06€€
ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 325.768,60 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 78,184,46 € ήτοι σύνολο 403.953,06 €.
ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 174.200,00 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 41.808,00 € ήτοι σύνολο 216.008,00 €.
Προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή και τα δύο τμήματα ειδών, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά τμήμα.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός 80019).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 15927/26-09-2019 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 19PROC005637733.

πλήρες τεύχος

προκήρυξη

περίληψη διακήρυξης

 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560