Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το δήμο και τα νομικά πρόσωπα

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (51.974,67€), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) ποσού δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (12.473,91 €), ήτοι συνολικής δαπάνης εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακόσιων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (64.448,58 €).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16037/27-09-2019 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 19PROC005629773.

ΔΙΑΚHΡYΞΗ

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560