Πρόχειρος Διαγωνισμός "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Εργαλείων ..."

Ο Δήμος μας πρόκειται να διενεργήσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ (CPV: 31681410-0, 31527200-8, 31682210-5), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ανά ομάδα ειδών,  συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με ΦΠΑ 32.345,37  ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Κισσάβου 11 (υπηρεσία ύδρευσης) την 23η Ιουνίου 2016  ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Γραφείο Προμηθειών (κ. Κοκκινογένη Αικατερίνη – κ. Χατζηαντωνίου Καλλιόπη) και στα τηλέφωνα 213.2050523, 517 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 16PROC004593286

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560