Μίσθωση ειδών φωτεινού διάκοσμου για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης

Διενεργείται ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκτέλεση της «Μίσθωσης ειδών φωτεινού διάκοσμου για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης.»
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής,
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 40.180,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) το ποσόν των 9.643,20 € ήτοι σύνολο δαπάνης 49.823,20€
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα, οδός Δημ. Βερνάρδου 23, την 28η μηνός Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 19080/19-11-2019 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 19PROC005872789

περίληψη διακήρυξης

πλήρες τεύχος

παράρτημα 2

παράρτημα 3

παράρτημα 4

παράρτημα 5

 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560