Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών στα μέλη του ΚΑΠΗ

Το Νομικό μας Πρόσωπο πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της υπηρεσίας "Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών στα μέλη του Τμήματος Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ)" όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Δ.Σ. η οποία επισυνάπτεται.

Οι προσφορές θα υποβληθούν υποχρεωτικά σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία – δ/νση – τηλέφωνο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ – Υ/Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», μέχρι και την Τετάρτη 25.05.2016 και ώρα 15:00.

Μαζί με την προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τουλάχιστον τα παρακάτω:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
  • Άδεια άσκησης Επαγγέλματος & χρήσης τίτλου ειδικότητας
  • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560