Προμήθεια ανοιχτού φορτηγού με γερανό και αρπάγη

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων.
Η παρούσα σύμβαση είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016..
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (153.225,81 €), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) ποσού τριάντα έξη χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (36.774,19 €). Ήτοι, η συνολική εκτιμώμενη αξία της Δημόσιας Σύμβασης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των εκατόν ενενήντα χιλιάδων (190.000,00 €) ευρώ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 23η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 21421/23-12-2019 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 19PROC006094604

διακήρυξη

περίληψη διακήρυξης

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560