Προμήθεια συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 240.000,00 € πλέον ΦΠΑ (13% & 24%) το ποσόν των 57.600,00 € ήτοι σύνολο δαπάνης 297.600,00 €
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχει καταχωρηθεί με συστημικό αριθμό 83449.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 30η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 21416/23-12-2019 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο πλήρες τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 19PROC006108714

 προκήρυξη

περίληψη διακήρυξης

πλήρες τεύχος

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560