Προμήθεια Γραφικής Ύλης

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης για το έτος 2015, προϋπολογισμού 4.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% το ποσόν των 920,00  €, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.920,00 Ευρώ.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου έως την Δευτέρα  14/12/2015 και ώρα 13:00.

Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ...

Ο Δήμος Βριλησσίων θα διενεργήσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα Προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 του ΚΔΕ, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

Προμήθεια φρεατίων υδρομετρητών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλλουν την προσφορά τους για την προμήθεια φρεατίων υδρομετρητών έως την Τρίτη 19/04/2016 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου.

Προμήθεια ξυλείας για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλλουν την προσφορά τους για την προμήθεια ξυλείας για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων έως την Τρίτη 19/04/2016 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου.

Πανηγύρι για την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου 2016

Το πανηγύρι θα διεξαχθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2016 και καταληκτική ημερομηνία για τηνυποβολή αιτήσεων είναι η 25η Μαΐου 2016.

Προμήθεια οικοδομικών υλικών κλπ.

Έως την Τρίτη 19/04/2016 και ώρα 10:00, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλλουν την προσφορά τους για την προμήθεια οικοδομικών υλικών κ.λ.π. στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου

Προμήθεια χρωμάτων & υλικών επίχρισης

Έως την Τρίτη 19/04/2016 και ώρα 10:00, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλλουν την προσφορά τους για την προμήθεια χρωμάτων & υλικών επίχρισης στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου.

Προμήθεια υλικών σιδήρου για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων

Έως την Τρίτη 19/04/2016 και ώρα 10:00, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλλουν την προσφορά τους για την προμήθεια υλικών σιδήρου για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου.

Πρόσκληση ΟΚΠΑ για υποβολή προσφορών για προμήθειες

Το Νομικό Πρόσωπο πρόκειται να προχωρήσει σε προμήθεια Γραφικής Ύλης, Ειδών Γραφείου, Ειδών Κουζίνας, Επίπλων Παιδικού Σταθμού όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες επισυνάπτονται.

Η προμήθειες θα εκτελεστούν με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και του Ν. 3463/2006, με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν υποχρεωτικά σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία – δ/νση – τηλέφωνο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και την ένδειξη:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ …………………………. (π.χ. γραφικής ύλης) – Υ/Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»,

μέχρι και την Τετάρτη 11.05.2016.

Επισυνάπτονται οι σχετικές Αποφάσεις του Δ.Σ. καθώς και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς.

 • Είδη Κουζίνας

 • Γραφική Ύλη

 • Είδη Γραφείου

 • Έπιπλα Παιδικού Σταθμού

Πρόσκληση ΟΚΠΑ για υποβολή προσφορών για παροχή υπηρεσιών

Το Νομικό Πρόσωπο πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση των υπηρεσιών, Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών στα παιδιά των Παιδικών Σταθμών, Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών στα μέλη του Τμήματος Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ), Διδασκαλία χορωδίας των μελών του τμήματος Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) έτους 2016, Ασφάλιση του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ5748 επιβατικού οχήματος για ένα έτος (από 27.05.2016 έως 27.05.2017), Υποστηρικτικές εργασίες για τη Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων χρ. 2015 & παρακολούθησης της Διπλογραφικής Λογιστικής Μεθόδου για το έτος 2016
όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες επισυνάπτονται. 
 
Οι προσφορές θα υποβληθούν υποχρεωτικά σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία – δ/νση – τηλέφωνο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και την ένδειξη:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ …………………………. (π.χ. την παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών στα παιδιά των Παιδικών Σταθμών) – Υ/Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»,

μέχρι και την Τετάρτη 11.05.2016.

 • Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών στα παιδιά των Παιδικών Σταθμών
 • Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών στα μέλη του Τμήματος Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ)
 • Ασφάλιση του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ5748 επιβατικού οχήματος για ένα έτος (από 27.05.2016 έως 27.05.2017)
 • Υποστηρικτικές εργασίες για τη Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων χρ. 2015 & παρακολούθησης της Διπλογραφικής Λογιστικής Μεθόδου για το έτος 2016
 • Διδασκαλία χορωδίας των μελών του τμήματος Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) έτους 2016

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την "Μεταφορά μελών ... 2016"

Ο «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την παροχή υπηρεσίας, «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κ.ΑΠ.Η.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 559/10-05-2016 διακήρυξη.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 37.890,15€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. επί της οδού Λ. Πεντέλης 62, την 20η Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες στο τηλέφωνο 2108105052 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην παραρεμάτιο

Ο Δήμος Βριλησσίων προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην παραρεμάτιο περιοχή Ρέματος Χαλανδρίου – Πεντέλης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 79/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

Επιφάνεια: 29,76τμ, ημιυπαίθριο χώρο 8,64 τ.μ., πέργολα που θα κατασκευαστεί 48,00 τ.μ.

Η ημερομηνία  της  δημοπρασίας θα διεξαχθεί  την  31η Μαΐου 2016, ώρα 12:00 π.μ. μέχρι 2:00 μ.μ. στο δημοτικό κατάστημα στην οδό. Βερνάρδου αρ. 23, Βριλήσσια.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 400,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ύψους 480,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τηλ.2132050503. αρμόδιος κ. Μαλτέζος Ευάγγελος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών προμήθειας ειδών κουζίνας

Ο ΟΚΠΑ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Ειδών Κουζίνας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σχετική απόφαση του Δ.Σ. η οποία επισυνάπτεται.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και του Ν. 3463/2006, με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν υποχρεωτικά σε σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – Υ/Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», μέχρι και την Παρασκευή 20.05.2016.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Λ. Πεντέλης 62, 15235 Βριλήσσια
Τηλ: 210 8105052
Fax: 210 6131204

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών στα μέλη του ΚΑΠΗ

Το Νομικό μας Πρόσωπο πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της υπηρεσίας "Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών στα μέλη του Τμήματος Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ)" όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Δ.Σ. η οποία επισυνάπτεται.

Οι προσφορές θα υποβληθούν υποχρεωτικά σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία – δ/νση – τηλέφωνο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ – Υ/Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», μέχρι και την Τετάρτη 25.05.2016 και ώρα 15:00.

Μαζί με την προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τουλάχιστον τα παρακάτω:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Άδεια άσκησης Επαγγέλματος & χρήσης τίτλου ειδικότητας
 • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

Κλήρωση θέσεων πανηγυριού Αναλήψεως 2016

Την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 και ώρα 11.00π.μ., θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την κατανομή των θέσεων στους δικαιούχους για το πανηγύρι της Αναλήψεως του Κυρίου για το 2016.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Βριλησσίων, Κισσάβου 11, στην αίθουσα "Μουσών".

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

τηλ. 2132050503,504,505

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560