Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στον ΟΚΠΑ για ασφάλιση οχήματος

Το Νομικό Πρόσωπο του Οργανισμού Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων πρόκειται να προχωρήσει...

Διαγωνισμός για GIS εφαρμογές

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Βριλησσίων προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την υλοποίηση του Έργου Πληροφορικής «Υλοποίηση GIS Εφαρμογών για τη Δικτυακή Πύλη Δήμου Βριλησσίων», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 85.000,00 Ευρώ (71.428,57 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 19%, 13.571,43 Ευρώ).

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη Εφαρμογών GIS για τη Δικτυακή Πύλη του Δήμου Βριλησσίων. Οι εφαρμογές αυτές έχουν σαν κύριο σκοπό να πλαισιώσουν και επεκτείνουν τις υπηρεσίες προς του δημότες του Δήμου Βριλησσίων και γενικότερα προς το κοινό, που περιλαμβάνονται ήδη στο Δικτυακό Τόπο του Δήμου Βριλησσίων. Μέσω των εφαρμογών αυτών θα εξυπηρετηθούν αφενός οι ανάγκες ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού καθώς και προβολής του έργου του Δήμου και αφετέρου θα αναπτυχθεί υποδομή παραγωγής και διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας από Δήμο.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη του σχετικού λογισμικού, την επεξεργασία και προετοιμασία των δεδομένων, την προμήθεια έτοιμου λογισμικού, τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του συνολικού συστήματος και την υποστήριξη του Δήμου Βριλησσίων στην έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.

Το Έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», με χρηματοδότηση 75% από το ΕΤΠΑ και 25% από κρατικούς πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα  γραφεία του Δήμου (Τεχνική Υπηρεσία), οδός Δημ. Βερνάρδου 23, την 21η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:15 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 12:00).

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€4.250,00).

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  απευθύνονται στο Δήμο (οδός Δημ. Βερνάρδου 23), καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κα Οικονομίδου, τηλ. 210.68.71.731, fax 210-68.25.229, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

 

Προμήθεια γάλακτος 2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Βριλησσίων προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΦΡΕΣΚΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2008 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ", προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.709,00 Ευρώ. με Φ.Π.Α.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Δημ. Βερνάρδου αριθ. 23, την 25η Ιανουαρίου 2008 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών).

 Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύησησυμμετοχής ύψους 2.185,45  Ευρώ.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  απευθύνονται στο Δήμο,  καθημερινά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 6871735, 6871700 αρμόδια κ. Κοκκινογένη).

Μ.Ε.Δ.
Ο Αντιδήμαρχος
Δεσποτίδης Γεώργιος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ1/2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Βριλησσίων θα διενεργήσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα «προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης»,  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ1/2008».

Αξία εργασιών 120.376,50 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. : 33.705,42 €, απρόβλεπτα: 23.112,28 €, αναθεώρηση 2.805,80€ και Φ.Π.Α. 19%34.200,00€, ήτοι συνολικής δαπάνης 214.200,00€. Το έργο θα χρηματοδοτηθείαπό Πόρους του Δήμου Βριλησσίων.

Η δημοπρασία πρόκειται να γίνει την 12η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Βριλησσίων, οδός Δημητρίου Βερνάρδου 23, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α2 τάξεως και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και οι κατά νόμο κοινοπραξίες.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το Ν.3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο. 
Για την συμμετοχή στην δημοπρασία κατατίθενται  από καθένα από τους διαγωνιζόμενους η κατά το νόμο (αρθ. 23,  Π.Δ. 609/85) εγγύηση συμμετοχής 3.544,00€, δηλαδή το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου. Η εγγύηση συμμετοχής παρέχεται  προς τον  Δήμο Βριλησσίων, κατά την παρ. 6 του αρθ. 27, του Π.Δ. 609/85.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Δημητρίου Βερνάρδου 23, Πληροφορίες κ. Αντώνογλου, τηλ.: 210 – 6871722.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την Πέμπτη 7/2/2008. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30 ΕΥΡΩ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και επαναληπτικών) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.Τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή της προσφοράς θα διατίθενται  από την υπηρεσία σφραγισμένα και αριθμημένα σε κάθε Ε.Δ.Ε. ο οποίος  υποχρεούται να προσκομίσει αυτά τα ίδια και μόνο σαν προσφορά του, επί  ποινή αποκλεισμού

Ο  Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Παπασπηλίου

Ευρυζωνικό Δίκτυο Ενημέρωσης Πολιτών από το Δήμο Βριλησσίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: 4477-16/06/2009

Ο Δήμος Βριλησσίων προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, για την Υλοποίηση της Πράξης Πληροφορικής «Ευρυζωνικό Δίκτυο Ενημέρωσης Πολιτών από το Δήμο Βριλησσίων», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 182.000,00 Ευρώ (152.941,18 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 19%, 29.058,82 Ευρώ) και χρόνου υλοποίησης τρεις μήνες.

Η Πράξη αφορά στην ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Προβολής Πολυμεσικού Περιεχομένου και Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Ενημέρωσης των Πολιτών του Δήμου Βριλησσίων.Θα αναπτυχθεί ένα σύστημα οργάνωσης, σύνταξης, διαχείρισης και προβολής πολυμεσικού περιεχομένου σε 5 σημεία στην πόλη, στα οποία θα εγκατασταθούν συστήματα προβολής του ευρυζωνικού περιεχομένου (οθόνες προβολής) καθώς και υποδομή πρόσβασης μέσω φορητών τερματικών (WiFi hotspots) για την υλοποίηση διαδραστικότητας και την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η Πράξη υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», με χρηματοδότηση 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από εθνικούς πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα  γραφεία του Δήμου (Τεχνική Υπηρεσία), οδός Δημ. Βερνάρδου 23, την 10η ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:15 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 11:00π.μ.).

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψουςεννέα χιλιάδων, εκατό ευρώ (€9.100,00).

Η παραλαβή της έντυπης μορφής της διακήρυξης είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η διακήρυξη διανέμεται στο Δήμο (οδός Δημ. Βερνάρδου 23), καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δευτέρα 22/6/2009 έως και την Τετάρτη 8/7/2009 και προβλέπεται κόστος δεκαπέντε ευρώ (15€).

Οι παραλαμβάνοντες την διακήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονομασία/ονοματεπώνυμο υποψήφιου συμμετέχοντος, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλεφωνικό αριθμό, αριθμό fax, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας –αν υπάρχει). 

Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο (οδός Δημ. Βερνάρδου 23), καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κα Οικονομίδου, τηλ. 213.20.50.535, fax 210-68.25.229, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

 

Διακήρυξη για μίσθωση οικήματος

Ο  Δήμαρχος Βριλησσίων διακηρύσσει με Αριθμ. Πρωτ. 8115/2-7-2010, ότι δέχεται προσφορές για τη μίσθωση οικήματος για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων.

Προκήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αίθουσας

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση αίθουσας διαμορφωμένης σε κυλικείο που βρίσκεται στο δημοτικό κτίριο του πάρκου «Μίκης Θεοδωράκης». Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 5η Μαρτίου 2012, ώρα 11:30 στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Δ. Βερνάρδου αρ. 23, Βριλήσσια.

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος 2015

Ο Δήμος Βριλησσίων προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 1677/13-2-2015 διακήρυξη. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 34.385,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13%. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δημ. Βερνάρδου 23 την 26η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 11:30 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Γραφείο Προμηθειών (κ. Κοκκινογένη Κατερίνα) οδός Δημ. Βερνάρδου 23 και στα τηλέφωνα 213.2050523 – 213.2050517 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης προγραμμάτων πληροφορικής

Ο Δήμος Βριλησσίων προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την παροχή υπηρεσίας, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 1678/13-2-2015διακήρυξη. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 48.750,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δημ. Βερνάρδου 23, την 26η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:30 έως ώρα 14:00 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Γραφείο Προμηθειών (κ. Κοκκινογένη Κατερίνα) οδός Δημ. Βερνάρδου 23 και στα τηλέφωνα 213.2050523 – 213.2050517 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ιατρό εργασίας

Ο Δήμος μας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οφείλει να  διαθέτει ιατρό εργασίας. Η εν λόγω δαπάνη για το έτος 2015 έχει προϋπολογισθεί σε 2.520,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
Προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου έως την Παρασκευή 8/5/2015 και ώρα 13:00.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλωσίμων υλικών άρδευσης

O Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων υλικών άρδευσης για το έτος 2015, προϋπολογισμού 8.120,00  € πλέον Φ.Π.Α. 23% το ποσόν των 1.867,60 €, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.987,60  Ευρώ.
Προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου έως την Παρασκευή 8/5/2015 και ώρα 13:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2015

Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου για το έτος 2015, προϋπολογισμού 4.860,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% το ποσόν των 1.117,80 €, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.977,80 Ευρώ.

Προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου έως την Δευτέρα 18/5/2015 και ώρα 13:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνημμένη πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2015

O Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση & αποκατάσταση φθορών των δημοτικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για το έτος 2015, προϋπολογισμού 12.031,03 € πλέον Φ.Π.Α. 23% το ποσόν των 2.767,14  €, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.798,17 Ευρώ.

Προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου έως την Δευτέρα 18/5/2015 και ώρα 13:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνημμένη πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 2015

O Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, προϋπολογισμού 1.650,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% το ποσόν των 379,50 €, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.029,50 Ευρώ.

Προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου έως την Δευτέρα 18/5/2015 και ώρα 13:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνημμένη πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2015

Σας γνωρίζουμε ότι  για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας απαιτείται η  εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου για το έτος 2015, προϋπολογισμού 8.120,00  € πλέον Φ.Π.Α. 23% το ποσόν των 1.867,60 €, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.987,60 Ευρώ.

Προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου έως την Δευτέρα 18/5/2015 και ώρα 13:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνημμένη πρόσκληση.

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560