Γνωστοποιούμε τη ματαίωση διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτική, Φανερή, προφορική δημοπρασία για την εκποίηση του συλλεγόμενου ανακυκλώσιμου χαρτιού του Δήμου Βριλησσίων (λευκό χαρτί χρησιμοποιημένο, χαρτικά διάφορα, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί συσκευασίας, χαρτόνι και γενικά πάσης φύσεως χαρτί).

Περίληψη διακήρυξης

Aπόφαση ΟΙΚ 113

Προσκαλούμε όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Δήμο Βριλησσίων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψή τους στη Νομική Υπηρεσία (Γραφείο Δικηγόρου) του Δήμου Βριλησσίων να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση μίας (1) θέσεως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης- πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.vrilissia.gr).

ανακοίνωση - πρόσκληση

αίτηση 1

υπεύθυνη δήλωση 1

H υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή στην Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη της Αναλήψεως του Κυρίου που θα πραγματοποιηθεί στα διοικητικά όρια του Δήμου μας ορίζεται από Παρασκευή 6 Μαΐου έως Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 και ώρα από 08:00 έως 13:00.

ανακοίνωση

αίτηση

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 179.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 42.960,00€, ήτοι σύνολο δαπάνης 221.960,00 €
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός 159019) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00.
Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5540/11-04-2022 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με ΑΔΑΜ: 22PROC010407497.

πλήρες τεύχος διακήρυξης

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 208.849,68 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 50.123,92 € ήτοι σύνολο δαπάνης 258.973,60 €.
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωδικός ΣΑ: Ε2751.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ενάριθ. έργου: 2019ΣΕ27510063).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α: 3 «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και Προώθηση Οικιακής κομποστοποίησης» της πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 14, με βάση την απόφαση ένταξης με αριθμ. πρωτ.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5249/22-6-2020 (ΑΔΑ ΨΤ2346ΜΤΛΡ-ΕΟΑ) ως τροποποιήθηκε με την ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 441/17-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΘ3Ν46ΜΤΛΡ-ΡΝΑ) απόφαση, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" και έχει λάβει κωδικό MIS 5002119. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Άξονας Προτεραιότητας 14 – Ταμείο Συνοχής) με ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός 155232) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00.
Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5539/11-04-2022διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 22PROC010406994.

πλήρες τεύχος διακήρυξης

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, είναι «άνω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 240.000.00€ πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 57.600,00 €, ήτοι σύνολο δαπάνης 297.600,00 €.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 3η Μαΐου 2022 και ώρα 15:00. Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 4861/28-03-2022 διακήρυξη διαγωνισμού.
Το συνημμένο με αριθ. πρωτ. 4861/28-03-2022 τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 22PROC010311862.
Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 29/03/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και δημοσιεύτηκε την 1η Απριλίου 2022 με αριθ. 2022/S 065-16873 4και στη συνέχεια αυθημερόν αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «22PROC010308594».

 πλήρες τεύχος διακήρυξης

 

novoville banner button 3

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

asxolikh

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018