ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΧ 1 -2023.pdf ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ_ΠΙΝΑΚΑ_ΣΟΧ_1_-2023.pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ_ΠΙΝΑΚΑ_ΣΟΧ_1_-2023.docx

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ_ΓΙΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΣΟΧ1_2023.pdf

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΓΙΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΣΟΧ_1_2023.pdf

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Βριλησσίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Βριλησσίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΜΑΡΧΟΥ_ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΠΡΟΣΛΗΨΗ_ΣΧΟΛΙΚΩΝ_ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΣΤΡΙΩΝ_2023-2024.docx

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με την προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με την προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων

Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2023 στα Βριλήσσια

Δείτε  τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Δήμου Βριλησσίων όπως εμφανίζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Δήμος Βριλησσίων | Εθνικές εκλογές – Μάιος 2023 (singularlogic.eu)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) από τον Δήμο Βριλησσίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) από τον Δήμο Βριλησσίων με σκοπό τη συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων με Διαλογή στην Πηγή και της εμπλοκής φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στις δράσεις ανακύκλωσης.

 

_Εκδήλωσης_Ενδιαφέροντος_σε_Κοινωνικές_Συνεταιριστικές_Επιχειρήσεις.doc

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών, ήτοι ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και νυν Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου) για τον Νομό Αττικής, (www.fuelprices.gr), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 535.476,60 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των  128.514,38€ ήτοι σύνολο δαπάνης 663.990,98 €.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (συστημικός αριθμός 174309) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 03/11/2022 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 14312/18-10-2022 διακήρυξη διαγωνισμού.

Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 22PROC011470084.

πλήρες τεύχος διακήρυξης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Βριλησσίων και των ΝΠΔΔ του Δήμου έτους 2023»

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της «Προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Βριλησσίων και των ΝΠΔΔ του Δήμου έτους 2023»

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει  της τιμής ανά τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής για τα είδη που προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με τιμές μονάδος κατ’ είδος για τα υπόλοιπα είδη.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε έντεκα (11) τμήματα, είναι «άνω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) τα υπό τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται ως εξής: CPV: 15000000-8 με τίτλο «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα», CPV: 15511100-4 με τίτλο «Παστεριωμένο γάλα».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 280.265,72€, με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24% και 13%) ποσού 36.739,10€, ήτοι συνολικής δαπάνης 317.004,82 €.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  ορίζεται η 27η  Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00. Αναλυτικά ο χώρος και τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 13392/29-09-2022 διακήρυξη διαγωνισμού.  

Το συνημμένο τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης ΑΔΑΜ: 22PROC011390893.

πλήρες τεύχος διακήρυξης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ETΟΥΣ 2022

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ETΟΥΣ 2022»
 Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «κάτω των ορίων» για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ETΟΥΣ 2022»
 
 
 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560